Dịch vụ thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập đào tạo thường xuyên vừa làm vừa học, học từ xa hoặc tự học có hướng dẫn đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác, được thực hiện linh hoạt về chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học.

Các bước thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khoản 2 Điều 5 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập dưới hai hình thức:

 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 Điều 22, 23, 27, thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cho phép thành lập Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mặt khác, khoản 2 điều 19 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định, Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chỉ được tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ quy định trên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo các bước sau:

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 2: Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (nếu có nhu cầu).

Bước 3: Thực hiện thủ tục đề nghị cho phép thành lập Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 4: Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Điều kiện thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Căn cứ điều 9 nghị định 15/2019/NĐ-CP, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cho phép thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau

1. Có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

2. Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư).

3.Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2;

5.Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai) Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 (năm) tỷ đồng;

6.Chương trình đào tạo:

a) Chương trình đào tạo dự kiến phải đáp ứng các yêu cầu; không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

b) Được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định;

c) Các môn học bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam theo học các chương trình đào tạo của nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

d. Có dự kiến cụ thể về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể:

– Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học;

– Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề (Nhà giáo phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp) và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo;

Lưu ý: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tự chủ về cơ cấu tổ chức.

Thủ tục đề nghị cho phép thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo điều 12 Nghị định 15/2019/NĐ-CP, Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 01 bộ, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Đề án thành lập;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận cho thuê đất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ;
 • Giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư: GCN đăng ký doanh nghiệp, hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính.
 • Trường hợp có từ 02 tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn trở lên hoặc liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ cần bổ sung gồm có: văn bản thẩm định giá về tài sản là vốn gópi; iên bản cử người đại diện đứng tên thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên liên doanh cam kết góp vốn thành lập.

Trình tự thủ tục cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

b1. Tiếp nhận hồ sơ cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lập hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn gửi hồ sơ tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

b2. Thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định cá nhân, tổ chức đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan chuyên môn.

b3. Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, cơ quan chuyên môn trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP như sau:

Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
 • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu và kèm theo các giấy tờ chứng minh;
 • Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;


Dịch vụ thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các công việc LawKey thực hiện:

Tư vấn các điều kiện đề nghị cho phép thành lập trung tâm giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Hỗ trợ soạn thảo các hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu.

Đại diện khách hàng để thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền. Giải trình hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền;

Ngoại giao với cơ quan có thẩm quyền và cùng doanh nghiệp tiếp đón đoàn kiểm tra.

Nhận kết quả và bàn giao cho doanh nghiệp.

Phí dịch vụ thành lập Trung tâm giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

LawKe sẽ gửi báo giá dịch vụ đến quý khách hàng theo từng hồ sơ cụ thể, phí dịch vụ gồm:

 • Phí dịch vụ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp
 • Phí dịch vụ xin đề nghị cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp (Không bao gồm chi phí hội đồng thẩm định).
 • Phí dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Phí trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; chi phí setup cơ sở vật chất; Phí thẩm định phòng cháy chữa cháy….

3. Thời gian thực hiện thủ tục:

60 – 90 ngày làm việc kể từ ngày LawKey nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung tư vấn thanh lậpT rung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của LawKey gửi tới Quý khách hàng. Có vấn đề gì thắc mắc hay cần trao đổi thêm chị phản hồi lại cho LawKey theo thông tin tre website.  

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu