Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chuyên nghiệp, uy tín, tốc độ, tận tâm. LawKey là đơn vị tư vấn hàng đầu tại Việt Nam.


Tư vấn khái quát quy định Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư có thể tham gia thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. 

Trường hợp dự án nào phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Trường hợp 2: Có tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Trường hợp 3: Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Trường hợp dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế không phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư có thể xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có nhu cầu.


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tuỳ thuộc vào dự án có thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung:

+ Nhà đầu tư thực hiện dự án;

+ Mục tiêu đầu tư;

+ Quy mô đầu tư;

+ Vốn đầu tư;

+ Phương án huy động vốn;

+ Địa điểm;

+ Thời hạn;

+ Tiến độ đầu tư;

+ Nhu cầu về lao động;

+ Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;

+ Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

 • Bản sao một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; hoặc

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính; hoặc

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính; hoặc

+ Thuyết minh năng lực tài chính;

 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao gồm các nội dung:

+ Tên công nghệ;

+ Xuất xứ công nghệ;

+ Sơ đồ quy trình công nghệ;

+ Thông số kỹ thuật chính;

+ Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

♣ Đi với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động

Nhà đầu tư nộp hồ sơ như trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thi điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Dự án đầu tư đáp ứnđiều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư (như ở trêncho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó.

. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

. Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đng thời gi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để lấy ý kiến.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình y ban nhân dân cp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Văn bn quyết định chủ trương đầu tư được gi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 


Kinh nghiệm của LawKey tư vấn và dịch vụ làm Giấy chứng nhận đầu tư

Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị dẫn dầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi như: thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam; thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Chúng tôi đảm bảo thực hiện được tất cả các yêu cầu nhà đầu tư đưa ra. 

Các công việc chúng tôi thưc hiện như:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Đăng ký ngành nghề phân phối, xuất nhập khẩu với số lượng mã HS hàng hóa lớn.

♠ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho các công ty mà nhà đầu tư chưa góp đủ vốn hoặc không góp vốn vào tài khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp.

♠ Thực hiện bổ sung thêm mục tiêu dự án, ngành nghề kinh doanh mà không yêu cầu nhà đầu tư phải góp thêm vốn vào công ty.

♠ Tư vấn tài chính cho nhà đầu tư:

 • Tư vấn về việc mở tài khoản đầu tư;
 • Thủ tục chuyển tiền;
 • Thuế phải nộp của nhà đầu tư….

Xem thêm: Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu  theo quy định pháp luật hiện hành

Quy định về khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu 

Thời gian làm giấy chứng nhận đầu tư

– Đối với công ty nước ngoài kinh doanh ngành nghề có điều kiện: 35 ngày làm việc.

– Đối với công ty nước ngoài kinh doanh ngành nghề thông thường: 5 – 10 ngày làm việc.

Sở dĩ có sự dao động trong ngày thực hiện bởi quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tại mỗi cơ quan có sự linh động khác nhay. 

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

LawKey sẽ soạn thảo hồ sơ đầy đủ dựa trên những tài liệu mà khách hàng cung cấp.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Soạn thảo Quyết định đầu tư tại Việt Nam cho pháp nhân nước ngoài;

Soạn thảo quyết định bổ nhiệm giám đốc, ủy quyền thực hiện thủ tục; 

Hướng dẫn hoặc thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ cấp tại nước ngoài;

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chứng minh năng lực tài chính. Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm của nhà đầu tư khi đăng ký ngành nghề thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

♠ Hỗ trợ ký kết hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê nhà xưởng và kiểm tra tính pháp lý của địa điểm triển khai dự án;

♠ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

♠ Đề xuất dự án đầu tư;

♠ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

♠ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Xem thêm: Tỷ lệ vốn của nhà đầu  nước ngoài trong một số ngành nghề tại Việt Nam

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến người nước ngoài

Công ty chúng tôi có đủ tất cả các dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài như dịch vụ visa, thẻ tạm trú, dịch vụ giấy phép lao động đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Trên đây là tổng quan Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Chúng tôi. Hãy liên hệ ngay với LawKey để được cung cấp dịch vụ và nhận nhiều ưu đãi.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu