Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp uy tín giá rẻ

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh uy tín, giá rẻ. Dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhanh chóng, tốt nhất.


Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay chúng ta thường gọi là thay đổi đăng ký kinh doanh. Luật doanh nghiệp 2020 quy định Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh gồm:

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Các trường hợp không thay đổi cơ quan thuế quản lý không phải thực hiện thủ tục với thuế. 

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau đây:

>> Xem chi tiết: Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thay đổi đăng ký kinh doanh vì đổi tên doanh nghiệp

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp là thay đổi tên riêng của doanh nghiệp. Ví dụ tên công ty có cấu trúc: Công ty + Trách nhiệm hữu hạn (TNHH)/ cổ phần (CP) + tên riêng. 

Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên, của Đại hội đồng cổ đông. Hoặc nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

>> Xem chi tiết: Dịch vụ thay đổi tên công ty

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Thay đổi vốn điều lệ là việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty. Thay đổi tỷ lệ vốn góp là thay đổi phần trăm (%) của vốn góp vào công ty.

Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của HĐTV hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn mua cổ phần phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty. Danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng. Hoặc Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Thay đổi đăng ký kinh doanh vì thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi.

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp HĐTV. Của ĐHĐCĐ trong trường hợp làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty. hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Xem chi tiết: Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới, công ty hợp danh gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Các trường hợp thay đổi thành viên phải đăng ký gồm:

 • Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty;
 • Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế;
 • Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn;
 • Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp;
 • Đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ;
 • Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

xem thêm: Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cơ bản sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về nội dung thay đổi;
 • Các giấy tờ khác theo từng trường hợp thay đổi cụ thể

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu phải đăng ký gồm:

 • Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức;
 • Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;
 • Trường hợp công ty thay đổi chủ sở hữu do thừa kế
 • Trường hợp thay đổi chủ sở hữu do tặng cho toàn bộ phần vốn góp;
 • Trường hợp thay đổi chủ sở hữu theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty;

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cơ bản sau đây:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức. Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Văn bản chuyển dịch phần vốn góp theo quy định đối với từng trừng hợp cụ thể;
 • Văn bản chấp thuận của Cơ quan đăng ký đầu tư (nếu có).

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập

Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần gồm trường hợp công ty bị tách thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài giảm xuống,

Trường hợp sáp gồm sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác.

xem thêm: Dịch vụ thực hiện thủ tục sáp nhập công ty

Thủ tục tách doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Các trường hợp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khác

Ngoài các trường hợp trên còn có khá nhiều các trường hợp khác doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết;
 • Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Xem chi tiết: Dịch vụ bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thay đổi nội dung đăng ký thuế không phải là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên trong khuôn khổ bài này, chúng tôi xin giới thiệu tới dịch vụ thay đổi đăng ký thuế của LawKey.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Xem chi tiết: Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký thuế

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chuyển đến.

4. Sau khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều này.

5. Sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại, doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của những doanh nghiệp nêu trên thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều này.

Xem thêm:

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh


Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Uy tín

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh hay dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của LawKey là trọn gói. Chúng tôi tư vấn miễn phí, soạn thảo hồ sơ và thực hiện tại cơ quan nhà nước.

Các bước cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Bước 1: LawKey tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về việc thay đổi nội dung đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.
 • Bước 3: LawKey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.
 • Bước 4: LawKey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước.
 • Bước 5: LawKey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Thời gian thực hiện

 • Theo lịch nhà nước: 05 -07 ngày làm việc

Lưu ý: Nếu khách hàng mong muốn nhanh hơn, liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cụ thể.

Khách hàng chuẩn bị

 • Cung cấp chính xác thông tin thay đổi cho LawKey
 • Mã số thuế hoắc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân như: CMND, Căn cước hoặc hộ chiếu…trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành viên, cổ đông, chủ sở hữu là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương trong tường hợp thành viên, cổ đông, chủ sở hữu thay đổi là tổ chức.
 • Các giấy tờ khác được LawKey hướng dẫn theo từng trường hợp cụ thể.
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Lý do sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của LawKey

Là tổ chức uy tín về tư vấn doanh nghiệp và dịch vụ kế toán thuế. Chúng tôi cung cấp dich vụ cho hàng nghìn lượt doanh nghiệp mỗi năm. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh là một trong những dịch vụ cốt lõi của chúng tôi. Các lý do nổi bật để khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ:

 • Luật LawKey và kế toán TaxKey là một tổ chức tư vấn doanh nghiệp lớn có gần 10 năm kinh nghiệm.
 • Đội ngũ luật sư và nhân sự giỏi, có uy tín chuyên môn cao.
 • Đồng hành nhiệt tình với khách hàng lâu dài.
 • Được nhiều báo chí, truyền hình tín nhiệm. Xem thêm: LawKey trên báo chí truyền hình
 • Phí dịch vụ luôn hấp dẫn cạnh tranh.

Công ty LawKey, Đại lý thuế TaxKey 

Hà Nội: Phòng 1704, tòa nhà B10B đường Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy

Đà Nẵng: Kiệt 546 (H5/1/8) Tôn Đản, P. Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ 

Hồ Chí Minh: 282/5 Nơ Trang Long, P. 12, Q.Bình Thạnh

Điện thoại: 024 665 65 366  |   0967 591 128

Email: Contact@lawkey.vn     

Facebook: LawKey – Chìa Khoá Pháp Luật                 Youtube: LawKey – Chìa Khoá Pháp Luật

Trên đây là tổng hợp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh hay thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của LawKey. Quý khách thực hiện hạng mục nào có thể gọi điện trực tiếp để luật sư được tư vấn kỹ hơn. 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu