Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh và tiết kiệm nhất

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, nội dung đăng ký doanh nghiệp là dịch vụ cốt lõi của LawKey. Thời gian triển khai tốc độ, dịch vụ nhiệt tình, chi phí hợp lý nhất thị trường. 


Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chung 

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chung như là: Địa chỉ trụ sở chính, tên công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, nội dung đăng ký thuế.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp có hai loại. Loại không làm phát sinh thay đổi cơ quan quản lý thuế và loại làm phát sinh thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Loại thay đổi trụ sở không làm phát sinh thay đổi cơ quan quản lý thuế là: Thay đổi trong quận/huyện đối với doanh nghiệp thuộc chi cục thuế của quận/huyện đó quản lý; thay đổi trong tỉnh/thành phố đối với doanh nghiệp thuộc Cục thuế quản lý.

Loại thay đổi trụ sở làm phát sinh thay đổi cơ quan quản lý thuế là: Thay đổi ngoài quận/huyện đối với doanh nghiệp thuộc chi cục thuế của quận/huyện quản lý; thay đổi ngoài tỉnh/thành phố đối với doanh nghiệp thuộc Cục thuế quản lý.

>> Xem chi tiết: Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thay đổi tên công ty 

Thay đổi tên công ty là thay đổi tên riêng của công ty. Ví dụ tên công ty có cấu trúc:
Công ty + Trách nhiệm hữu hạn (TNHH)/ cổ phần (CP) + tên riêng

Bạn không thể thay đổi cấu trúc 2 phần đầu của tên công ty trừ khi chuyển đổi loại hình công ty như phần bên dưới.

>> Xem chi tiết: Dịch vụ thay đổi tên công ty

Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Thay đổi vốn điều lệ là việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty. Thay đổi tỷ lệ vốn góp là thay đổi phần trăm (%) của vốn góp vào công ty.

>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh theo quy định phải đăng ký với cơ quan nhà nước. Việc thay đổi hoặc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước.

>> Xem thêm: Dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký thuế

Nội dung đăng ký thuế là: Tài khoản ngân hàng công ty, người giữ vị trí kế toán trưởng, các thông tin liên hệ với cơ quan thuế…

>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi.

>> Xem chi tiết: Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật


Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc chuyển đổi công ty từ loại hình ban đầu sang một loại hình công ty mới. Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, công ty cổ phần sang công ty tnhh.

>> Xem thêm: Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần 

Ngoài các nội dung đăng ký kinh doanh chung như trên, công ty cổ phần khi thay đổi sẽ có một số hạng mục đặc thù như sau:

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

Việc thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Thông báo thay đổi CĐSL) được quy định có những trường hợp CĐSL chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của CĐSL trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định Khoản 3 Điều 176 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính chậm nhất là 03 ngày làm việc sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về:

– Họ, tên, quốc tịch, số Hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài;

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là tổ chức nước ngoài và họ, tên, quốc tịch, số Hộ chiếu, địa chỉ liên lạc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài.

Xem thêm: Thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Chuyển nhượng cổ phần 

Việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông phải làm các bước như: Lập hồ sơ chuyển nhượng; khai báo và đóng thuế thu nhập cá nhân (đối với cổ đông chuyển nhượng là cá nhân), thu nhập doanh nghiệp (đối với cổ đông chuyển nhượng là tổ chức) từ việc chuyển nhượng.

>> Xem thêm: Dịch vụ chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Dịch vụ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Nội dung đăng ký kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên có những hạng mục thay đổi đặc thù.

Thay đổi thành viên góp vốn 

Công ty muốn thay đổi thành viên góp vốn phải làm thủ tục thay đổi trên Sở kế hoạch và đầu tư và thủ tục khai báo thuế thu nhập cá nhân (đối với thành viên chuyển nhượng là cá nhân), thu nhập doanh nghiệp (đối với thành viên chuyển nhượng là tổ chức).

Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên


Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên 

Nội dung đăng ký kinh doanh công ty tnhh một thành viên nếu thay đổi sẽ có một số hạng mục đặc thù.

Thay đổi chủ sở hữu công ty

Chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Khi công ty muốn thay đổi chủ sở hữu, phải làm thủ tục trên Sở kế hoạch và đầu tư.

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


Thay đổi đăng ký kinh doanh Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh 

Chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Khi thay đổi đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục lên cơ quan nhà nước.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, công ty. Chi nhánh công ty nếu thay đổi nội dung đăng ký phải làm thủ tục lên cơ quan nhà nước.

>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của công ty cũng là đơn vị phụ thuộc của công ty. Thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện phải làm thủ tục lên cơ quan nhà nước.

>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi văn phòng đại diện

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của địa điểm kinh doanh

Khi thay đổi địa điểm kinh doanh phải làm thủ tục lên cơ quan nhà nước.

>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh


Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân 

Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân có một số hạng mục đặc thù như sau.

Thay đổi vốn đầu tư 

Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan nhà nước

>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân gắn liền với doanh nghiệp tư nhân. Khi chủ doanh nghiệp tư nhân thay đổi phải làm thủ tục thay đổi.

Dịch vụ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Gọi ngay 0967.591.128 hoặc 024.665.65.366  để được tư vấn miễn phí và nhận ngay ưu đãi mới nhất của chúng tôi.

Trên đây là tổng hợp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký doanh nghiệp của LawKey. Quý khách thực hiện hạng mục nào có thể gọi điện trực tiếp để luật sư được tư vấn kỹ hơn. 

Công ty LawKey, Đại lý thuế TaxKey 

Hà Nội: Phòng 1704, tòa nhà B10B đường Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy

Đà Nẵng: Kiệt 546 (H5/1/8) Tôn Đản, P. Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ 

Hồ Chí Minh: 282/5 Nơ Trang Long, P. 12, Q.Bình Thạnh

Điện thoại: 024 665 65 366  |   0967 591 128

Email: Contact@lawkey.vn     

Facebook: LawKey – Chìa Khoá Pháp Luật

Youtube: LawKey – Chìa Khoá Pháp Luật

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu