Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương

Những đối tượng nào phải được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương? Trình tự thủ tục như thế nào? Lawkey sẽ giải đáp thắc mắc này ngay sau đây.


Đối tượng, thẩm quyền cấp Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Đối tương phải xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bộ Công Thương:

  • Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:

+ Rượu: Từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

+ Bia: Từ 50 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

+ Nước giải khát: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

+ Sữa chế biến: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

+ Dầu thực vật: Từ 50 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;

+ Bánh kẹo: Từ 20 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;

+ Bột và tinh bột: Từ 100 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;

  • Chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm (trừ chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi tương đương siêu thị mini); Cơ sở bán buôn thực phẩm trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên. Các cơ sở này có công suất thiết kế lớn hơn hoặc nhỏ hơn công suất thiết kế nêu trên.
  • Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế như được nêu ở trên.
  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm có quy mô sản xuất, công suất thiết kế như vừa nêu trên.

2. Đối tương phải xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP tại ở Công thương 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP hoặc đề xuất UBND cấp tỉnh phân công, phân cấp cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở sau:

  • Cơ sở có công suất thiết kế:

+ Rượu: Dưới 03 triệu lít sản phẩm/năm

+ Bia: Dưới 50 triệu lít sản phẩm/năm

+ Nước giải khát: Dưới 20 triệu lít sản phẩm/năm

+ Sữa chế biến: Dưới 20 triệu lít sản phẩm/năm

+ Dầu thực vật: Dưới 50 ngàn tấn sản phẩm/năm

+ Bánh kẹo: Dưới 20 ngàn tấn sản phẩm/năm.

+ Bột và tinh bột: Dưới 100 ngàn tấn sản phẩm/năm

+ Các cơ sở sản xuất thực phẩm hỗn hợp và vừa sản xuất vừa kinh doanh có công suất nêu trên.

  • Cơ sở bán buôn, bán lẻ thực phẩm của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh. Chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini.

>>>Xem thêm: Cơ sở nào phải xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


2. Trình tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương sẽ phải nộp hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Nộp đến Vụ Thị trường – Bộ Công thương hoặc Phòng tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Công thương. Tùy thuộc vào đối tượng và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo tới cơ sở nộp hồ sơ. Và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. Thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sở không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.

Quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi thì hồ sơ không còn giá trị.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sẽ thực hiện Bước 3.

Bước 3: Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên ủy quyền thẩm định thực tế tại cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền. Sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi Biên bản thẩm định về cho cơ quan thẩm quyền cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đoàn thẩm định gồm từ 03 đến 05 thành viên. Trong đó phải có ít nhất 02 thành viên làm công tác chuyên môn hoặc quản lý về an toàn thực phẩm (đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở được mời chuyên gia độc lập có chuyên môn phù hợp tham gia). Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở.

♠ Nội dung thẩm định:

+ Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định.

+ Thẩm định thực tế điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

♠ Kết quả thẩm định

+ Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “chờ hoàn thiện” vào Biên bản thẩm định cơ sở sản xuất (theo mẫu) và phù hợp với loại hình đăng ký sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Trường hợp “Không đạt” hoặc “chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong biên bản thẩm định.

+ Trường hợp “chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 ngày kể từ ngày thẩm định lần 1. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của đoàn thẩm định được ghi trong Biên bản thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục về thư ký Đoàn thẩm định. (theo mẫu 04 ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT). Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận báo cáo kết quả khắc phục, tổ chức thẩm định lại. Đồng thời nộp phí thẩm định lần 2.

Sau 60 ngày cơ sở không nộp báo cáo khắc phục thì hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và kết quả thẩm định trước đó với kết luận “chờ hoàn thiện” không còn giá trị.

Nếu cơ sở không khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, không nộp Báo cáo khắc phục và phí thẩm định lần 2; hoặc kết quả thẩm định lại vẫn không đạt. Thì Cơ quan có thẩm quyền không cấp giấy chứng nhận. Cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp giấy chứng nhận.

Biên bản thẩm định được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Đoàn thẩm định giữ 01 bản và cơ sở giữ 01 bản.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của BCT

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở. Theo Mẫu số 05a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số 05b (đối với cơ sở kinh doanh), Mẫu số 05c (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT.

>>>Xem thêm: Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm. 
  • Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Theo mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất); Mẫu số 02b (đối với cơ sở kinh doanh); hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BCT.
  • – Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
  • – Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

4. Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương

Cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể bị thu hồi giấy chứng nhận. Trong các trường hợp sau:

+ Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

+ Cho thuê, mượn Giấy chứng nhận

+ Tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận

+ Đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

>>>Xem thêm: Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trên đây là nội dung thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey – đơn vị cung cấp Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm chuyên nghiệp nhất. 

 

 

 

 

 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu