Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong y tế

Sử dụng X-quang trong y tế được đưa vào tạo điều kiện cho việc khám, chữa bệnh. Thủ tục xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng X-quang?

Căn cứ pháp lý

– Luật năng lượng nguyên tử 2008;

– Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

– Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

– Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc qui định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân;

– Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X – quang tổng hợp dùng trong y tế”;

– Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”.

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (cơ sở bức xạ) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

– Bước 2: Cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và phối hợp với phòng chuyên môn nghiệp vụ tổ chức thẩm định theo quy định:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo quy định.

Cách thức thực hiện cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong y tế

– Để được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng X-quang trong y tế; Cơ sở lập 02 bộ hồ sơ, nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 01 bộ, lưu tại cơ sở 01 bộ

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị;

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

+ Báo cáo đánh giá an toàn;

+ Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;

+ Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

+ Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân (đối với cơ sở bức xạ mới thành lập) , kết quả đọc liều chiếu xạ cá nhân trong thời hạn của giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn giấy phép);

+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định;

+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

Đối với Hồ sơ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ từ lần thứ 2 trở đi

Do đầu tư thêm thiết bị (Áp dụng đối với cơ sở đã được cấp phép, giấy phép còn hiệu lực và đầu tư thêm thiết bị), hồ sơ bao gồm :

– Trường hợp không có sự thay đổi nào so với lần trước:

+ Đơn đề nghị;

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

+ Báo cáo đánh giá an toàn;

+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định;

+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

– Trường hợp có sự thay đổi nào so với lần trước: Chuẩn bị đầy đủ số lượng hồ sơ như cấp mới lần đầu.

Thời hạn giải quyết

– 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sẽ nhận giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng X-quang trong y tế.

>> Xem thêm: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Phí, lệ phí: Đối với trường hợp cấp mới

Số TTLoại thiết bịĐơn vị tínhMức thu

(đồng)

1Thiết bị X-quang chụp răng1 thiết bị2.000.000
2Thiết bị X-quang chụp vú1 thiết bị2.000.000
3Thiết bị X-quang di động1 thiết bị2.000.000
4Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường1 thiết bị3.000.000
5Thiết bị đo mật độ xương1 thiết bị3.000.000
6Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình1 thiết bị4.000.000
7Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)1 thiết bị8.000.000

Trường hợp một cơ sở bức xạ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành một công việc có nhiều máy X-quang hoặc Giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ, thì mức thu phí được tính như sau:

a) Đối với Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 2 (hai) đến 3 (ba) thiết bị X-Quang hoặc Giấy phép tiến hành từ 2 (hai) đến 3 (ba) công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định, cụ thể như sau:

Số TTLoại thiết bịĐơn vị tínhMức thu

(đồng)

1Thiết bị X-quang chụp răng1 thiết bị1.900.000
2Thiết bị X-quang chụp vú1 thiết bị1.900.000
3Thiết bị X-quang di động1 thiết bị1.900.000
4Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường1 thiết bị1.900.000
5Thiết bị đo mật độ xương1 thiết bị2.850.000
6Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình1 thiết bị4.750.000
7Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)1 thiết bị7.600.000

b) Đối với Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 4 (bốn) đến 5 (năm) máy X-Quang hoặc Giấy phép tiến hành từ 4 (bốn) đến 5 (năm) công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định, cụ thể như sau:

Số TTLoại thiết bịĐơn vị tínhMức thu

(đồng)

1Thiết bị X-quang chụp răng1 thiết bị1.800.000
2Thiết bị X-quang chụp vú1 thiết bị1.800.000
3Thiết bị X-quang di động1 thiết bị1.800.000
4Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường1 thiết bị2.700.000
5Thiết bị đo mật độ xương1 thiết bị2.700.000
6Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình1 thiết bị4.500.000
7Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)1 thiết bị7.200.000

c) Đối với Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 6 (sáu) máy X-quang hoặc Giấy phép tiến hành từ 6 (sáu) công việc bức xạ trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định, cụ thể như sau:

Số TTLoại thiết bịĐơn vị tínhMức thu

(đồng)

1Thiết bị X-quang chụp răng1 thiết bị1.700.000
2Thiết bị X-quang chụp vú1 thiết bị1.700.000
3Thiết bị X-quang di động1 thiết bị1.700.000
4Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường1 thiết bị2.550.000
5Thiết bị đo mật độ xương1 thiết bị2.550.000
6Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình1 thiết bị4.250.000
7Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)1 thiết bị6.800.000

Nếu trong khoảng thời gian từ 60 ngày đến khi giấy phép được cấp hết hiệu lực và giấy phép hết hiệu lực thì mức phí được thu như cấp mới.

Trên đây là tư vấn của LAWKEY về thủ tục xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng X-quang  trong y tế. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo về điều kiện hoạt động phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, phòng X-quang.

 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu