Nghiệp vụ kế toán hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng được các kế toán viên hạch toán như thế nào? Nghiệp vụ kế toán hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng như thế nào? Sau đây, Lawkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. Bài viết dưới đây viết về nghiệp vụ kế toán tài khoản 112 bằng tiền Việt Nam đồng.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân hàng

Ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 111 – Tiền mặt.

2. Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền đang chuyển đã vào tài khoản của doanh nghiệp

Ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 113 – Tiền đang chuyển.

3. Nhận được tiền ứng trước hoặc khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản, căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng

Ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

4. Thu hồi các khoản tiền ký quỹ, ký cược bằng tiền gửi Ngân hàng

Ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Có TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn.

5. Nhận vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần do các thành viên góp vốn chuyển đến bằng chuyển khoản

Ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

>>>Xem thêm: Nghiệp vụ kế toán về rút tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ

6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn bằng tiền gửi Ngân hàng

Ghi:

Nợ TK 112 -Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

7. Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn bằng chuyển khoản

Ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn)

Có TK 128 – Đầu tư khác

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi)

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (3331)

8. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác bằng chuyển khoản

8.1. Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và thu từ các hoạt động khác thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ bằng tiền gửi Ngân hàng.

Ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (Tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng)

Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Khoản thu chưa có thuế giá trị gia tăng)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Thu nhập chưa có thuế giá trị gia tăng)

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311).

8.2. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ và các khoản thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp bằng tiền gửi Ngân hàng.

Ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán)

Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Tổng giá thanh toán)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711 – Thu nhập khác.

9. Thu lãi tiền gửi Ngân hàng

Ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

>>>Xem thêm: Kết chuyển thuế giá trị gia tăng vào cuối kỳ trong doanh nghiệp

10. Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

11. Chuyển tiền gửi Ngân hàng đi ký quỹ, ký cược (dài hạn, ngắn hạn),

Ghi:

Nợ TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn

Nợ TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

12. Chuyển tiền gửi Ngân hàng đi đầu tư tài chính ngắn hạn

Ghi:

Nợ TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

13. Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

13.1. Áp dụng đối với: Trả tiền mua vật tư, công cụ, hàng hoá về dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ bằng chuyển khoản, uỷ nhiệm chi hoặc séc.

– Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, khi phát sinh.

Ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 – Hàng hoá

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Nợ TK 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

– Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, khi phát sinh.

Ghi:

Nợ TK 611 – Mua hàng

Nợ TK 133 – Thuế gá trị gia tăng được khấu trừ (1331)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

13.2. Áp dụng với: Trả tiền mua tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư dài hạn, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ bằng chuyển khoản.

Ghi:

Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 213 – Tài sản cố định vô hình

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư

Nợ TK 221 – Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Nợ TK 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1332 – nếu có)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

>>>Xem thêm: Tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

14. Thanh toán các khoản nợ phải trả bằng chuyển khoản

Ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả 

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ 

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác 

Nợ TK 341 – Vay dài hạn 

Nợ TK 342 – Nợ dài hạn 

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

15. Trả vốn góp hoặc trả cổ tức, lợi nhuận cho các bên góp vốn, chi các quỹ doanh nghiệp,. . . bằng tiền gửi Ngân hàng

Ghi:

Nợ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối 

Nợ các TK 414, 415, 418,. . . 

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

16. Thanh toán các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ cho người mua bằng chuyển khoản

Ghi:

Nợ TK 521 – Chiết khấu thương mại 

Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại 

Nợ TK 532 – Giảm giá hàng bán 

Nợ TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311) 

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

17. Chi bằng tiền gửi Ngân hàng liên quan đến các khoản chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ

Ghi:

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công 

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung 

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng 

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính 

Nợ TK 811 – Chi phí khác 

Nợ TK 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331) 

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

>>>Xem thêm: Hạch toán tài khoản 242 – Chi phí trả trước trong một số giao dịch

Trên đây là những thông tin cơ bản về Nghiệp vụ kế toán hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey – đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế giá rẻ tại Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu