Tổ chức giám định công lập theo quy định của pháp luật hiện hành

Tổ chức giám định công lập theo quy định của pháp luật hiện hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự. Bao gồm các tổ chức sau:

Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y

Các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp ý bao gồm: Viện pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế; Trung tâm pháp y cấp tỉnh; Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng; Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an. Mỗi tổ chức giám định có những chức năng, nhiệm vụ riêng biệt. Cụ thể:

Tổ chức giám địnhChức năng, nhiệm vụCăn cứ pháp lý

Viện pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế

– Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp;

– Xây dựng quy chuẩn giám định pháp y trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

– Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ pháp y;

– Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ pháp y đối với các tổ chức giám định pháp y trong toàn quốc theo quy định của Bộ Y tế;

– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y;

– Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y theo quy định của Bộ Y tế;

– Tổng kết, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định pháp y theo định kỳ hàng năm, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định pháp y;

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3 Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Trung tâm pháp y cấp tỉnh

– Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp;

– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y;

– Báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định pháp y trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm, đồng thời gửi báo cáo về Viện pháp y quốc gia;

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 4 Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng

– Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp;

– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y;

– Thực hiện các hoạt động hơp tác quốc tế về pháp y theo quy định của Bộ Quốc phòng;

– Tổng kết, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức hoạt động giám định pháp y trong quân đội theo định kỳ hàng năm; đồng thời gửi báo cáo về Viện pháp y quốc gia;

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 5 Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an

– Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp;

– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y;

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 6 Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Xem thêm: Các tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp hiện nay


Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần

Theo quy định của pháp luật hiện nay, tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần bao gồm:

Tổ chức giám địnhChức năng, nhiệm vụCăn cứ pháp lý

Viện pháp y tâm thần Trung ương                                                                                                                     

– Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp;

– Xây dựng quy chuẩn giám định pháp y tâm thần trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

– Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ pháp y tâm thần;

– Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ pháp y tâm thần đối với các tổ chức giám định pháp y tâm thần trong toàn quốc theo quy định của Bộ Y tế.

– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y tâm thần;

– Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y tâm thần theo quy định của Bộ Y tế;

– Tổng kết, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định pháp y tâm thần theo định kỳ hàng năm; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định pháp y tâm thần;

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 7 Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế

Căn cứ yêu cầu giám định pháp y tâm thần của hoạt động tố tụng và điều kiện thực tế của các khu vực, vùng miền trong cả nước, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định thành lập Trung tâm pháp y tâm thần khu vực sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Tư pháp.điểm b khoản 3 Điều 12 Luật giám định tư pháp 2012

Xem thêm: Trình tự bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định mới nhất


Tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự

Theo quy định của pháp luật hiện nay, tổ chức giám định tư pháp công lập về về kỹ thuật hình sự bao gồm:

Tổ chức giám định tư phápChức năng, nhiệm vụCăn cứ pháp lý

Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an                                                                                                                                                   

– Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp;

– Xây dựng quy chuẩn giám định kỹ thuật hình sự trình Bộ trưởng Bộ Công an ban hành;

– Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự;

– Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ kỹ thuật hình sự đối với các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự trong toàn quốc theo quy định của Bộ Công an.

– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành kỹ thuật hình sự và pháp y;

– Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về kỹ thuật hình sự và pháp y theo quy định của Bộ Công an;

– Tổng kết, báo cáo Bộ Công an, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định kỹ thuật hình sự; tổng kết, báo cáo Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động pháp y trong ngành công an theo định kỳ hàng năm, đồng thời gửi Viện pháp y quốc gia; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định kỹ thuật hình sự và pháp y;

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 9 Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an  cấp tỉnh

– Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp;

– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành kỹ thuật hình sự;

– Báo cáo Công an tỉnh, Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định kỹ thuật hình sự; báo cáo Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Viện pháp y quốc gia về giám định pháp y tử thi theo định kỳ hàng năm; đồng thời gửi báo cáo về Viện khoa học hình sự;

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 10 Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng

– Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp;

– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành kỹ thuật hình sự;

– Tổng kết, báo cáo Bộ Quốc phòng về tổ chức, hoạt động kỹ thuật hình sự theo định kỳ hàng năm, đồng thời gửi báo cáo về Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an;

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 11 Nghị định 85/2013/NĐ-CP

 Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương, Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh có giám định viên pháp y thực hiện giám định pháp y tử thi.

Xem thêm: Trình tự miễn nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu