Lưu ý áp dụng Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Những lưu ý gì khi áp dụng Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố rộng rãi? Sau đây, Lawkey sẽ giúp quý khách hàng tìm hiểu về vấn đề này.

1. Đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng. Khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư. Đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế
 • Hình thức đầu tư
 • Phạm vi hoạt động đầu tư
 • Đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư
 • và điều kiện khác theo quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài áp dụng trong các trường hợp:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;
 • Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Đáp ứng toàn bộ điều kiện đối với ngành, nghề đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, phân ngành khác nhau. Phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, phân ngành đó.

3. Tuân thủ pháp luật và điều ước quốc tế

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Và cũng phải tuân thủ điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên. Mà nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng điều chỉnh.

>>>Xem thêm: Quy định về Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài 

4. Lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng điều chỉnh của các điều ước quốc tế về đầu tư. Mà những điều ước quốc tế đó có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư. Thì nhà đầu tư đó được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước quốc tế đó. Nhà đầu tư đó phải tuân thủ quy định tại mục b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

5. Nhà đầu tư Việt Nam, đồng thời có quốc tịch nước ngoài

Nhà đầu tư là công dân Việt Nam, đồng thời có quốc tịch nước ngoài. Được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư. Như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư đó phải tuân thủ quy định tại Điều 11 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

6. Nhà đầu tư nước ngoài không phải là thành viên WTO

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO. Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. Hoặc điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.

>>>Xem thêm: Giải trình áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

7. Nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài với những ngành, phân ngành

Đối với những ngành, phân ngành mà nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Theo quy định của Luật Đầu tư.

8. Những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không thuộc Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, điều ước quốc tế

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết. Hoặc không quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, điều ước quốc tế về đầu tư khác. Nhưng pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thì áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9. Ngành, phân ngành dịch vụ mà Việt Nam chưa quy định về điều kiện đầu tư và không thuộc điều ước quốc tế

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết. Hoặc không quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, điều ước quốc tế về đầu tư khác. Mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý chuyên ngành để xem xét, quyết định.

>>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định mới nhất

10. Nhà đầu tư Nhật Bản, Hoa Kỳ, ASEAN

 • Nhà đầu tư Nhật Bản:

Được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước. Ngoại trừ những hạn chế đối với ngành, phân ngành. Được quy định tại Phụ lục I và II kèm theo Hiệp định về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư Việt Nam – Nhật Bản.

 • Nhà đầu tư Hoa Kỳ:

Nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư trong ngành, phân ngành dịch vụ được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO. Hoặc tại Chương III, Phụ lục G Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đối với những vấn đề liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ không được điều chỉnh trong Chương III, Phụ lục G Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Nhà đầu tư Hoa Kỳ được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước. Ngoại trừ vấn đề quy định tại Chương IV Phụ lục H Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào ngành nghề không thuộc lĩnh vực dịch vụ được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước. Ngoại trừ vấn đề quy định tại Chương IV Phụ lục H Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

 • Các nhà đầu tư thuộc quốc gia là thành viên ASEAN

Trừ trường hợp lựa chọn áp dụng Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với đối tác hoặc điều ước quốc tế về đầu tư khác. Nhà đầu tư thuộc quốc gia là thành viên ASEAN đầu tư trong ngành, phân ngành dịch vụ. Sẽ thực hiện theo quy định của Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ. Việc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Được thực hiện theo nguyên tắc nêu tại Mục 7, 8 và 9 Phần II nêu trên.

Nhà đầu tư thuộc quốc gia là thành viên ASEAN đầu tư. Trong ngành, phân ngành sản xuất, nông nghiệp và lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai khoáng và khai thác đá và các dịch vụ liên quan tới các ngành trên. Được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước. Ngoại trừ một số hạn chế quy định tại Danh mục bảo lưu của Việt Nam trong Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN.

11. Điều ước quốc tế quy định khác với pháp luật Việt Nam

Trường hợp điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác với quy định của luật, pháp lệnh và nghị định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế về đầu tư.

12. Nếu Danh mục điều kiện đầu tư khác với điều ước quốc tế, luật, pháp lệnh, nghị định về đầu tư

Trong trường hợp có sự khác biệt về quy định giữa điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh, nghị định và Danh mục. Thì thực hiện theo điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định liên quan.

Trường hợp điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Khác với quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan. Thì áp dụng theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định đó.

13. Xem xét quy định về điều kiện đầu tư theo quy định pháp luật

Khi áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định. Tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định liên quan. Cần xem xét áp dụng quy định về điều kiện đầu tư trong tổng thể các quy định của điều ước quốc tế đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định liên quan đó. Bao gồm cả quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

>>>Xem thêm: Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất

Trên đây là những thông tin cơ bản về Lưu ý áp dụng Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey – đơn vị tư vấn đầu tư chuyên nghiệp nhất.

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu