Đương sự có được thông báo về việc bán đấu giá tài sản không?

Đương sự có được thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án không? Thủ tục bán đấu giá tài sản để thi hành án hiện nay được quy định như thế nào? Cùng Lawkey tìm hiểu nội dung này qua bài viết dưới đây.


Tóm tắt câu hỏi:

Luật Thi hành án dân sự đã quy định tài sản đã kê biên có thể được bán theo hình thức Bán đấu giá hoặc Bán không qua thủ tục đấu giá. Vậy luật sư cho tôi hỏi trường hợp bán tài sản kê biên theo hình thức Bán đấu giá thì Đương sự có được thông báo về việc bán đấu giá tài sản không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Quy định tại Luật Thi hành án dân sự 2008

Hình thức bán tài sản đã kê biên

Tài sản đã kê biên được bán theo các hình thức Bán đấu giá hoặc Bán không qua thủ tục đấu giá.

Thủ tục bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016

Tài sản đấu giá gồm những tài sản nào?

Khoản 1 Điều 4 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định tài sản phải bán thông qua đấu giá, bao gồm:

 • Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 • Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;
 • Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
 • Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 • Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;
 • Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;
 • Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
 • Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
 • Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;
 • Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;
 • Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;
 • Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục của Luật đấu giá tài sản

Xem thêm:  Những tài sản được bán đấu giá theo quy định pháp luật

Niêm yết việc đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

– Đối với tài sản là động sản. Tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá. Thời điểm ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;

– Đối với tài sản là bất động sản. Tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá. Thời điểm ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm:

– Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

– Các nội dung chính của Quy chế cuộc đấu giá, cụ thể:

Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;

+ Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

+ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

+ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;

+ Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;

Tổ chức đấu giá tài sản lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết đấu giá tài sản trong hồ sơ đấu giá. Đối với trường hợp niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá thì tổ chức đấu giá tài sản lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết hoặc lập văn bản có xác nhận về việc niêm yết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài việc niêm yết, tổ chức đấu giá tài sản thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo yêu cầu của người có tài sản đấu giá.

Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Ngoài quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản nêu trên, đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. Mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc.

Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn. Tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai một lần việc đấu giá tài sản trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá. Việc thông báo công khai được thực hiện đồng thời với việc niêm yết đấu giá tài sản.

Thời gian thông báo công khai lần thứ hai ít nhất là 07 ngày làm việc đối với tài sản là động sản. 15 ngày đối với tài sản là bất động sản trước ngày mở cuộc đấu giá. 

Nội dung thông báo công khai việc đấu giá tài sản bao gồm:

– Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

– Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản;

– Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá;

– Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; tiền đặt trước;

– Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý, Tổ chức đấu giá tài sản lưu tài liệu, hình ảnh về việc thông báo công khai trong hồ sơ đấu giá.

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008, Luật đấu giá tài sản quy định về việc thông báo đấu giá tài sản như sau:

– Niêm yết việc đấu giá tài sản

+ Đối với tài sản là động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết tại trụ sở của tổ chức đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;

+  Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

– Thông báo công khai việc đấu giá tài sản:

+ Đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản: Thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc.

Như vậy, Luật đấu giá tài sản chỉ quy định về việc thông báo đấu giá tài sản bằng việc niêm yết tại trụ sơ hoặc thông báo trên báo in, báo hình và trang thông tin điện tử mà không quy định phải thông báo cho đương sự.

Trên đây là nội dung Đương sự có được thông báo về việc bán đấu giá tài sản không? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Bán đấu giá tài sản là gì? theo quy định của pháp luật hiện nay

 Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức đấu giá tài sản

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu