So sánh công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh

So sánh Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty hợp danh. Điểm giống và khác nhau của hai loại hình doanh nghiệp này.

Về khái niệm từng loại hình doanh nghiệp

Trước khi đi vào phân tích so sánh Công ty hợp danhCông ty TNHH hai thành viên trở lên, chúng ta cùng tìm hiểu qua các khái niệm của từng loại hình Công ty này.

Công ty hợp danh 

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Xem thêm: đặc điểm công ty hợp danh

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp hoặc phạm vi số vốn cam kết góp trong thời hạn góp vốn.

>> Xem thêm: Đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những đặc điểm chung giữa Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty hợp danh

– Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ thành viên hợp danh của công ty hợp danh còn phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Về cơ cấu tổ chức đều gồm có: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .

– Số lượng thành viên: Có số lượng thành viên tối thiểu là 2 người.

– Cả hai loại hình công ty đều không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

– Có thể tiếp nhận thêm thành viên mới. 

Xem thêm: Các loại hình doanh nghiệp

Những điểm khác nhau giữa Công ty hợp danh và Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ngoài những đặc điểm chung trên thì có những đặc điểm riêng của từng loại hình doanh nghiệp.

Loại thành viên công ty

Công ty hợp danh

Có hai loại thành viên: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Số lượng thành viên của Công ty Hợp danh không bị hạn chế ngoài quy định luôn phải đáp ứng có từ 02 thành viên hợp danh trở lên.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Không phân biệt thành các loại thành viên khác nhau. Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên từ hai thành viên và không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp hoặc số vốn cam kết góp trong thời hạn góp vốn.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Hạn chế quyền góp vốn của thành viên hoặc là thành viên của doanh nghiệp, tổ chức khác

Công ty hợp danh: Thành viên hợp danh không được làm chủ Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác. Trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Không hạn chế quyền góp vốn hoặc quyền là thành viên của doanh nghiệp khác.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyền nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh của thành viên

– Công ty hợp danh: Thành viên hợp danh có quyền: Nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty. Đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty. Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty.

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Thành viên công ty không đương nhiên có quyền nhân danh công ty để tiến hành các hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước….. như thành viên Hợp danh. Thành viên công ty chỉ có quyền khi giữ các chức vụ nhất định và được Điều lệ quy định có một hoặc một số thẩm quyền nêu trên hoặc được cơ quan/người có thẩm quyền của công ty ủy quyền/phân công thực hiện.

Quyền chuyển nhượng vốn góp và tư cách thành viên công ty

Quyền chuyển nhượng vốn Công ty hợp danh

Pháp luật không có hạn chế quyền chuyển dịch phần vốn góp của thành viên góp vốn cũng như hạn chế tư cách thành viên của bên nhận chuyển dịch vốn góp. Thành viên góp vốn được tự do chuyển nhượng, định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đối với thành viên hợp danh: pháp luật quy định rất hạn chế quyền chuyển dịch phần vốn góp của loại thành viên này. Thành viên chỉ được chuyển dịch phần vốn góp của mình khi có sự chấp thuận của hội đồng thành viên trong các trường hợp sau đây:

+ Chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

+  Để lại di sản cho người thừa kế thì Người thừa kế của thành viên có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Quyền chuyển nhượng vốn công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên công ty được quyền chuyển nhượng vốn góp. 

Thành viên công ty được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình khi bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về một số vấn đề.

Thành viên công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Thành viên chuyển nhượng vốn góp không cần có sự đồng ý của hội đồng thành viên như thành viên hợp danh công ty hợp danh. Thành viên công ty chỉ phải tuân thủ quy định Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện trước khi chào bán cho người khác.

Người thừa kế của thành viên hoặc người quản lý di tài sản trong trường hợp thành viên mất tích đương nhiên là thành viên công ty.

Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty; trường hợp khác phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thành viên công ty được quyền sử dụng phần vốn góp để trả nợ.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty

Quyền phát hành chứng khoán của doanh nghiệp

Công ty hợp danh: Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. Chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm.

Cơ cấu tổ chức, quản lý

Cơ cấu tổ chức của Công ty hợp danh và Công ty TNHH hai thành viên trở lên đều gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, đối với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty có có thể thành lập Ban kiểm soát, việc thành lập do công ty quyết định.

>>Xem thêm:

Cơ cấu quản lý trước khi thành lập công ty hợp danh    

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên

Trên đây là nội dung phân tích so sánh giữa Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty hợp danh. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với LawKey để được tư vấn và tham khảo dịch vụ thành lập công ty.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu