Những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, vốn đầu tư, ký quỹ

Những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, vốn đầu tư, ký quỹ theo quy định của pháp luật. Chi tiết các ngành nghề và vốn yêu cầu.

Khái niệm Vốn pháp định, Ký quỹ 

Vốn pháp định là mức tối thiểu của vốn điều lệ mà doanh nghiệp phải có đáp ứng theo yêu cầu điều kiện của một số ngành nghề kinh doanh.

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. (Theo định nghĩa tại Bộ luật dân sự năm 2015)

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp danh sách các ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định, vốn đầu tư, ký quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành theo các lĩnh vực cụ thể.

Xem thêm: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Danh sách các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định ký quỹ

Có những ngành nghề chỉ yêu cầu vốn pháp định, không yêu cầu ký quỹ. LawKey sẽ phân biệt rõ từng ngành nghề để bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu.

1. Lĩnh vực bất động sản

Kinh doanh bất động sản – Vốn pháp định: 20 tỷ VNĐ. 

2. An ninh trật tự

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ – Số vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1 triệu USD.

3. Công thương

 • Bán lẻ thương phương thức đa cấp – Vốn pháp định: 10 tỷ VNĐ
 • Sở giao dịch hàng hóa – vốn: 150 tỷ VNĐ
 • Thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa – Vốn pháp định: 75 tỷ VNĐ
 • Thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa – Vốn pháp định: 5 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng – Ký quỹ 7 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt – Ký quỹ 7 tỷ VNĐ

4. Giáo dục

 • Thành lập trường đại học tư thục – Vốn đầu tư tối thiểu 1000 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất xây dựng trường).
 • Thành lập Phân hiệu trường đại học tư thục – Vốn đầu tư tối thiểu 250 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị  quyền sử dụng đất xây dựng phân hiệu).
 • Thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục – Vốn đầu tư tối thiểu 100 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất).
 • Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục – Suất đầu tư ít nhất là 30 triệu VNĐ/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
 • Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài- Suất đầu tư ít nhất là 50 triệu VNĐ/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư không thấp hơn 50 tỷ đồng.
 • Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài – Suất đầu tư ít nhất là 20 triệu VNĐ/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
 • Thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài – Tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ VNĐ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
 • Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động – Mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định nêu trên.
 • Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài – Vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ VNĐ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất

5. Giao thông vận tải

 • Vận chuyển hàng không quốc tế khai thác đến 10 tàu bay – Vốn pháp định: 700 tỷ VNĐ
 • Vận chuyển hàng không quốc tế khai thác từ 11 đến 30 tàu bay – Vốn pháp định: 1.000 tỷ VNĐ
 • Vận chuyển hàng không quốc tế khai thác trên 30 tàu bay – Vốn pháp định: 1.300 tỷ VNĐ
 • Vận chuyển hàng không nội địa khai thác đến 10 tàu bay – Vốn pháp định:  300 tỷ VNĐ
 • Vận chuyển hàng không nội địa khai thác từ 11 đến 30 tàu bay – Vốn pháp định:  600 tỷ VNĐ
 • Vận chuyển hàng không nội địa khai thác trên 30 tàu bay – Vốn pháp định:  700 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không quốc tế – Vốn pháp định:  200 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không nội địa – Vốn pháp định:  100 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga hành khách, Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga, kho hàng hóa, Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, sân bay- Vốn pháp định:  30 tỷ
 • Kinh doanh hàng không chung – Vốn pháp định:  100 tỷ VNĐ
 • Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ – Vốn pháp định:  50 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh vận tải biển quốc tế – Vốn pháp định:  5 tỷ VNĐ

6. Lao động

7. Ngân hàng

 • Thành lập Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài – Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ
 • Thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài  – Vốn pháp định 15 triệu USD
 • Thành lập Ngân hàng chính sách – Vốn pháp định 5000 tỷ VNĐ
 • Thành lập Ngân hàng đầu tư – Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ
 • Thành lập Ngân hàng phát triển – Vốn pháp định 5000 tỷ VNĐ
 • Thành lập Ngân hàng hợp tác – Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ
 • Thành lập Quỹ tín dụng nhân dân trung ương – Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ
 • Thành lập Công ty tài chính- Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ
 • Thành lập Công ty cho thuê tài chính – Vốn pháp định 150 tỷ VNĐ
 • Thành lập Tổ chức tài chính vi mô – Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ
 • Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán – Vốn pháp định 50 tỷ VNĐ
 • Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng – Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ
 • Doanh nghiệp hoạt động mua, bán vàng miếng – Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ
 • Tổ chức tín dụng hoạt động mua, bán vàng miếng – Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ

8. Tài chính – Tiền tệ – Chứng khoán 

Lĩnh vực tài chính, tiền tệ, chứng khoán, các dịch vụ liên quan khác:

Kinh doanh bảo hiểm

 • Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ.
 • Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 200 tỷ VNĐ.
 • Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh – Vốn pháp định 350 tỷ VNĐ.
 • Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh – Vốn pháp định 250 tỷ VNĐ.
 • Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh – Vốn pháp định 400 tỷ VNĐ.
 • Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh – Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 600 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí (Bảo hiểm nhân thọ) – Vốn pháp định 800 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí(Bảo hiểm nhân thọ) – Vốn pháp định 1000 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài) – Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ, Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài) – Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ, Tổng tài sản tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.
 • Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 700 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 1100 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm- Vốn pháp định 4 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm – Vốn pháp định 8 tỷ VNĐ.
 • Tổ chức bảo hiểm tương hỗ – Vốn pháp định 10 tỷ VNĐ.

Các loại hình khác

 • Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài – Vốn pháp định 200 tỷ VNĐ.
 • Dịch vụ đòi nợ – Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ – Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh hoạt động mua bán nợ – Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ – Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ.
 • Môi giới chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) Vốn pháp định 25 tỷ VNĐ.
 • Tự doanh chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) – Vốn pháp định 50 tỷ VNĐ.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) – Vốn pháp định 165 tỷ VNĐ.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) – Vốn pháp định 10 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh chứng khoán (Công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) –  Vốn pháp định 25 tỷ VNĐ.
 • Ngân hàng thanh toán –   Vốn pháp định 10000 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm – Vốn pháp định 15 tỷ VNĐ.
 • Dịch vụ kiểm toán (chỉ đối với Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài) – Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ.
 • Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới – Ký quỹ bắt buộc số tiền tương đương 05 tỷ VNĐ.
 • Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino – Vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 02 tỷ USD.

9. Tài nguyên môi trường

Nhập khẩu phế liệu – Ký quỹ dựa trên khối lượng nhập khẩu

10. Truyền thông – Viễn thông – Bưu chính 

 • Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg) – Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ
 • Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg) – Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ
 • Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông – Trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ VNĐ; Trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 30 tỷ VNĐ; Trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ VNĐ
 • Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông – Trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ VNĐ;  Trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 300 tỷ VNĐ
 • Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện –  Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ
 • Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo)  –  Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ
 • Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện – Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ
 • Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh – Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” – Ký quỹ tối thiểu là 50 triệu VNĐ
 • Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng – Ký quỹ không dưới 5 (năm) tỷ VNĐ
 • Thành lập nhà xuất bản – Có ít nhất 05 (năm) tỷ VNĐ để bảo đảm hoạt động xuất bản

11. Tư pháp

Hành nghề thừa phát lại- Ký quỹ 100 triệu VNĐ

12. Văn hóa thể thao du lịch 

 • Sản xuất phim – Vốn pháp định 200 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam – Ký quỹ 250 triệu VNĐ
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch ra nước ngoài – Ký quỹ 500 triệu VNĐ
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài – Ký quỹ 500 triệu VNĐ
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa – 100 triệu VNĐ

>> Xem thêm: Tra cứu điều kiện kinh doanh

Trên đây là danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, ký quỹ. Nếu các thắc mắc hoặc tìm hiểu dịch vụ thành lập công ty hoặc dịch vụ xin giấy phép. Hãy liên hệ với LawKey để được tư vấn miễn phí.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu