Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào? Hồ sơ và Thủ tục?

Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào? Hồ sơ, Thủ tục tăng, giảm điều lệ loại hình công ty này theo quy định.

Vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ của nó được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Từ đó ta hiều vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Theo đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký sẽ là vốn điều lệ của công ty khi các cổ đông góp đủ vốn trong thời hạn góp vốn.

Vốn điều lệ của công ty có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Khi thay đổi vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền.

Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Vốn điều lệ trong công ty cổ phần có thể tăng lên hoặc giảm đi.

Tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ trong những trường hợp sau: Chào bán cổ phần (Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu; Chào bán cổ phần riêng lẻ và Chào bán cổ phần ra công chúng); Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phiếu; Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần.

Chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. Chào bán cổ phần là việc huy động vốn đặc trưng của công ty cổ phần.

Chào bán cổ phần ra công chúng chỉ được áp dụng đối với các công ty cổ phần đại chúng. Việc chào bán cổ phần ra công chúng được áp dụng theo pháp luật Chứng khoán.

Chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần không phải công ty đại chúng 

Được thực hiện như sau: Đại hội đồng cổ đông họp và ra quyết định chào bán cổ phần theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ. Trong vòng 5 ngày làm việc từ khi có quyết định, công ty gửi thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày gửi thông báo mà doanh nghiệp không nhận được phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp tiến hành bán cổ phần. Sau khi hoàn thành việc bán cổ phần thì trong vòng 10 ngày, doanh nghiệp thực hiện thay đổi vốn điều lệ.

Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu

Được thực hiện như sau: Đại hội đồng cổ đông họp và ra quyết định chào bán cổ phần theo hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông. Chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần. Thực hiện bán cổ phần. Công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua, nếu không thì phải ghi nhận thông tin vào sổ đăng ký cổ đông.

Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần

Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu. Trình tự thủ tục phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ thực hiện tương tự như trình tự thủ tục phát hành cổ phần. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày. Kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần

Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

>>Xem thêm: Chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: Hoàn trả vốn góp cho cổ đông; Công ty mua lại cổ phần đã phát hành; Các cổ đông thanh toán không đủ hoặc không thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Hoàn trả vốn góp cho cổ đông

Hoàn trả vốn góp cho cổ đông được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty.

Điều kiện để hoàn trả vốn góp:

+ Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

+ Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

>>Xem thêm: Hoàn trả vốn góp của các thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty mua lại cổ phần đã phát hành

Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty.

Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản. Và phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày. Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề trên.

>>Xem thêm: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong công ty cổ phần

Công ty mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán. Có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty.

>>Xem thêm: Phân biệt chuyển nhượng cổ phần và yêu cầu mua lại cổ phần

Các cổ đông thanh toán không đủ hoặc không thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần

Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua sẽ chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn 90 ngày thanh toán.

>>Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần như sau: 

Tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Phát hành cổ phần chào bán

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ. Đồng thời Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau mỗi đợt chào bán

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ. 
 • Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. 
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ. 
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Các trường hợp còn lại

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác) 

Giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ. 
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ. 
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ. 
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần có các bước sau:

Bước 1: Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư. 

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

+ Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: Người nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn theo Giấy biên nhận. Để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

>>Xem thêm: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ là một trong những dịch vụ mạnh của LawKey. Chúng tôi cam kết mang tới cho Quý khách dịch vụ chuyên nghiệp, tốc độ, giá hợp lý nhất.

Dịch vụ thay đổi bổ sung vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: LawKey tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về việc thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần.

Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

Bước 3: LawKey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

Bước 4: LawKey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước.

Bước 5: LawKey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Khách hàng chuẩn bị

– Cung cấp Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

– Cung cấp các thông tin danh sách cổ đông để soạn hồ sơ. 

Trên đây là thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Hãy liên lạc với LawKey để được tư vấn và cung cấp dịch vụ uy tín. 

Công ty luật LawKey, Đại lý thuế TaxKey 

Hà Nội: P 1704, 1705 toà B10B Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy

Đà Nẵng: Kiệt 546 (H5/1/8) Tôn Đản, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ 

Hồ Chí Minh: 282/5 Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 024 665 65 366  |   0967 591 128

Email: Contact@lawkey.vn     

Facebook: LawKey – Chìa Khoá Pháp Luật  |  Youtube: LawKey – Chìa Khoá Pháp Luật

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu