Trình tự, thủ tục thực hiện đấu giá hàng hóa

Đấu giá hàng hóa là một hoạt động mua bán hàng hóa đặc biệt mà ở đấy, người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá (thương nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá) thực hiện việc bán hàng hóa công khai tại một địa điểm và trong thời gian đã thông báo trước để người muốn mua đến trả giá. Để biết thêm về quy định liên quan đến Trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động đấu giá hàng hóa, cùng tìm hiểu qua bài viết sau của LawKey.

Hoạt động đấu giá hàng hóa được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Xác lập hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá

Hoạt động đấu giá hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành có thể được thực hiện bởi người bán hàng hoặc tổ chức đấu giá thông qua hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hóa.

♦ Hình thức hợp đồng: được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như: điện báo, fax, lexex, … (Khoản 1 Điều 193 LTM 2005)

Lưu ý:

– Trường hợp hàng hoá được đấu giá là đối tượng cầm cố, thế chấp thì hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá phải được sự đồng ý của bên nhận cầm cố, thế chấp và bên bán phải thông báo cho các bên tham gia đấu giá về hàng hóa đang bị cầm cố, thế chấp.

– Trường hợp trong hợp đồng cầm cố, thế chấp có thoả thuận về việc bán đấu giá mà người cầm cố, thế chấp vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc từ chối giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá thì hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá được giao kết giữa người nhận cầm cố, thế chấp với người tổ chức đấu giá.

Bước 2: Chuẩn bị đấu giá hàng hóa

Xác định giá khởi điểm

Đây là trách nhiệm của người tiến hành đấu giá hàng hóa: trách nhiệm của Người bán hàng nếu chính họ là người thực hiện đấu giá hàng hóa; Tổ chức đấu giá nếu được uỷ quyền từ người bán hàng.

Việc thông báo được thực hiện trước khi niêm yết việc bán đấu giá.

Lưu ý:

– Trường hợp hàng hoá đấu giá là đối tượng cầm cố, thế chấp thì người nhận cầm cố, thế chấp phải thoả thuận với người cầm cố, thế chấp xác định giá khởi điểm.

– Trường hợp trong hợp đồng cầm cố, thế chấp có thoả thuận về việc bán đấu giá mà người cầm cố, thế chấp vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc từ chối giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá thì giá khởi điểm do người nhận cầm cố, thế chấp xác định.

♦ Thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa

Thời hạn thực hiện: Chậm nhất là bảy ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hoá.

Địa điểm thực hiện: tại nơi tổ chức đấu giá, nơi trưng bày hàng hoá và nơi đặt trụ sở của người tổ chức đấu giá.

Lưu ý: Trường hợp người tổ chức đấu giá hàng hóa là người bán hàng thì thời hạn niêm yết đấu giá hàng hóa do người bán hàng tự quyết định.

Căn cứ Điều 197 LTM 2005, Nội dung thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa bao gồm các nội dung sau:

– Thời gian, địa điểm đấu giá;

– Tên, địa chỉ của người tổ chức đấu giá;

– Tên, địa chỉ của người bán hàng;

– Danh mục hàng hoá, số lượng, chất lượng hàng hóa;

– Giá khởi điểm;

– Thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá;

– Địa điểm, thời gian trưng bày hàng hoá;

– Địa điểm, thời gian tham khảo hồ sơ hàng hoá;

– Địa điểm, thời gian đăng ký mua hàng hoá.

♦ Đăng ký tham gia đấu giá

Đây là hoạt động không bắt buộc thực hiện trước khi đấu giá hàng hóa đối với người muốn tham gia đấu giá. Họ chỉ phải thực hiện nếu Người tổ chức đấu giá có yêu cầu.

Ngoài việc phải đăng ký tham gia đấu giá, Người tổ chức đấu giá có thể yêu cầu người tham gia đấu giá nộp một khoản tiền đặt trước, nhưng không quá 2% giá khởi điểm của hàng hoá được đấu giá. (Khoản 2 Điều 199 Luật thương mại 2005)

Những người không được tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 198 LTM 2005:

– Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

– Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá hàng hoá; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

– Người đã trực tiếp thực hiện việc giám định hàng hoá bán đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con của người đó.

– Những người không có quyền mua hàng hoá đấu giá theo quy định của pháp luật.

♦ Trưng bày hàng hoá đấu giá

Trưng bày hàng hoá, mẫu hàng hoá, tài liệu giới thiệu về hàng hoá và các thông tin cần thiết khác về hàng hoá đó phải được trưng bày tại địa điểm được thông báo từ khi niêm yết.

Bước 3: Tiến hành cuộc đấu giá

Trình tự thực hiện đấu giá hàng hóa tại cuộc đấu giá quy định tại Điều 201 LTM 2005:

– Người điều hành đấu giá điểm danh người đã đăng ký tham gia đấu giá hàng hoá;

– Người điều hành đấu giá giới thiệu từng hàng hoá bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá và yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá;

– Đối với phương thức trả giá lên, người điều hành đấu giá phải nhắc lại một cách rõ ràng, chính xác giá đã trả sau cùng cao hơn giá người trước đã trả ít nhất là ba lần, mỗi lần cách nhau ít nhất ba mươi giây. Người điều hành đấu giá chỉ được công bố người mua hàng hoá bán đấu giá, nếu sau ba lần nhắc lại giá người đó đã trả mà không có người nào trả giá cao hơn;

– Đối với phương thức đặt giá xuống, người điều hành đấu giá phải nhắc lại một cách rõ ràng, chính xác từng mức giá được hạ xuống thấp hơn giá khởi điểm ít nhất là ba lần, mỗi lần cách nhau ít nhất ba mươi giây. Người điều hành đấu giá phải công bố ngay người đầu tiên chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá hạ thấp hơn mức giá khởi điểm là người có quyền mua hàng hóa đấu giá;

– Trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với phương thức trả giá lên hoặc mức giá đầu tiên đối với phương thức đặt giá xuống, người điều hành đấu giá phải tổ chức rút thăm giữa những người đó và công bố người rút trúng thăm được mua là người mua hàng hoá bán đấu giá;

– Người điều hành đấu giá phải lập văn bản bán đấu giá hàng hoá ngay tại cuộc đấu giá, kể cả trong trường hợp đấu giá không thành. Văn bản bán đấu giá phải ghi rõ kết quả đấu giá, có chữ ký của người điều hành đấu giá, người mua hàng và hai người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá; đối với hàng hoá bán đấu giá phải có công chứng nhà nước theo quy định của pháp luật thì văn bản bán đấu giá cũng phải được công chứng.

Bước 4: Hoàn thành văn bản bán đấu giá hàng hóa; Thực hiện thanh toán, chuyển giao quyền sở hữu, chi trả thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa.

♦ Văn bản bán đấu giá hàng hoá

Là căn cứ pháp lý xác nhận việc mua bán và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa bán đấu giá. Văn bản bán đấu giá hàng hóa được lập ngay tại cuộc đấu giá, kể cả trường hợp đấu giá không thành.

Nội dung văn bản bao gồm:

– Tên, địa chỉ của người tổ chức đấu giá;

– Tên, địa chỉ của người điều hành đấu giá;

– Tên, địa chỉ của người bán hàng;

– Tên, địa chỉ của người mua hàng;

– Thời gian, địa điểm đấu giá;

– Hàng hoá bán đấu giá;

– Giá đã bán;

– Tên, địa chỉ của hai người chứng kiến.

♦ Thời điểm thanh toán tiền mua hàng hóa

Thời điểm thanh toán tiền mua hàng hoá do người tổ chức đấu giá và người mua hàng hoá đấu giá thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì thời điểm thanh toán tiền mua hàng hoá là thời điểm kiểm tra hàng hóa xong đấu giá.

♦ Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa bán đấu giá

Theo quy định tại Điều 206 Luật Thương mại năm 2005, sau khi tiến hành cuộc đấu giá thành công, thông qua văn bản bán đấu giá hàng hóa, người bán hàng và người tổ chức bán đấu giá có nghĩa vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho người mua đối với hàng hóa pháp luật có yêu cầu phải đăng kí quyền sở hữu. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đăng kí quyền sở hữu hàng hóa cho người mua hàng khi có các văn bản, giấy tờ hợp lệ của buổi đấu giá.

♦ Chi trả thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa

Bên thuê dịch vụ đấu giá hàng hóa có trách nhiệm chi trả thù lao cũng như các chi phí liên quan đến hoạt động đấu giá hàng hóa được thực hiện bởi bên cung ứng dịch vụ đấu giá hàng hóa.

Thù lao đấu giá

Trường hợp không có thoả thuận về mức thù lao dịch vụ đấu giá hàng hóa thì thù lao được xác định như sau:

– Trường hợp cuộc đấu giá thành công thì thù lao dịch vụ đấu giá được xác định dựa vào: thoả thuận về giá dịch vụ hoặc thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ hoặc bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ.

Nếu không có các căn cứ trên thì mức thù lao được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.

– Trường hợp đấu giá không thành thì người bán hàng phải trả mức thù lao bằng 50% của mức thù lao nếu cuộc đấu giá thành công.

Chi phí liên quan đến đấu giá hàng hoá

Trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa người bán hàng và người tổ chức đấu giá, chi phí liên quan đến đấu giá hàng hóa được xác định như sau:

– Người bán hàng phải chịu chi phí vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thoả thuận và chi phí bảo quản hàng hoá trong trường hợp không giao hàng hoá cho người tổ chức đấu giá bảo quản;

– Người tổ chức đấu giá chịu chi phí bảo quản hàng hoá được giao, chi phí niêm yết, thông báo, tổ chức bán đấu giá và các chi phí có liên quan khác.

>>Xem thêm: Quy định về hoạt động đấu giá hàng hóa trong thương mại  

Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại theo cơ chế Trọng tài quy chế

Trên đây là tư vấn của LawKey về trình tự thủ tục thực hiện hoạt động đấu giá hàng hóa. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với LawKey để được giải đáp.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu