Thủ tục đề nghị tạm dừng đóng BHXH cho doanh nghiệp vì Covid

Theo chỉ thị 11/CT-TTg, một số doanh nghiệp đáp ứng điều kiện sẽ được tạm dừng đóng BHXH vì Covid. Vậy thủ tục đề nghị tạm dừng đóng BHXH cho doanh nghiệp vì Covid được quy định thế nào?


Những doanh nghiệp nào được tạm dừng đóng BHXH vì Covid?

Công văn 860/BHXH-BT quy định Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động (số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên), hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) được tạm dừng đóng BHXH theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Xem thêm: Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch


Phạm vi tạm dừng đóng BHXH vì Covid

Doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp phải đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Xem thêm: Hiểu thế nào về tạm dừng đóng BHXH cho doanh nghiệp vì dịch Covid?


Thủ tục đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Điều 28 thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid 19 quy định về nội dung này như sau:

1.Người sử dụng lao động đề nghị bằng văn bản

Đối với doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 5-% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc

Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh COvid gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) làm văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại dịch bệnh.

2. Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời người sử dụng lao động.

Điểm a Khoản 2 Điều 28 quy định về cơ quan có thẩm quyền như sau:

Thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương xác định; đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý do Bộ, ngành xác định, số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc được tính so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

Thẩm quyền xác định giá trị tài sản bị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan tài chính địa phương xác định; đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý do cơ quan tài chính của Bộ, ngành hoặc Bộ Tài chính xác định. Giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại.

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Trên đây là nội dung Thủ tục đề nghị tạm dừng đóng BHXH cho doanh nghiệp vì Covid Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Đóng BHXH như thế nào khi làm việc tại nhiều công ty?

Dưới đây là một số mẫu đơn đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và biên bản kiểm kê tài sản cũng như danh sách lao động.

Mẫu số 01a

TÊN DOANH NGHIỆP

_______

Số: ……………… /….

V/v Xác nhận điều kiện tạm dừng

đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

 

Kính gửi: ……………………….

1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………..

Là:

– Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố □

– Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố □

– Doanh nghiệp khác: ………………………………………………… □

2. Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

4. Nơi tham gia bảo hiểm xã hội:………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………

5. Tình hình sử dụng lao động:

– Số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh (ngày …tháng … năm …): …… lao động (1)

– Số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc…………………. lao động (2).

– Tỷ lệ số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc trên tổng số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh: ……….. %.

Đề nghị…………………………………. xác nhận doanh nghiệp (đơn vị) đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Bao gồm cả số lao động đang tạm thời nghỉ việc, lao động đang nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH.

(2) Được xác định tại thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị.

Mẫu số 01.b

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: …./…..

V/v Xác nhận điều kiện tạm dừng
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

 

 

Kính gửi: ………………………………………

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………..

Là:

– Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố □

– Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố □

– Doanh nghiệp khác: …………………………………………………. □

2. Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………

Nơi tham gia bảo hiểm xã hội:……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………….

4. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:……………………………………………………………

5. Tình hình sản xuất kinh doanh:

– Tổng giá trị tài sản trước khi bị thiệt hại trên 50% giá trị tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra (thời điểm kiểm kê tại ngày… tháng … năm …): …… đồng (*)

– Giá trị tài sản bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra (tại thời điểm kiểm kê ngày…tháng … năm …): … đồng; tương ứng tỷ lệ giá trị tài sản thiệt hại bằng        …… % tổng giá trị tài sản của Công ty.

Đề nghị ……….. xác nhận doanh nghiệp (đơn vị) đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Mẫu số 02.a

DANH SÁCH

Lao động có mặt và lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc tạm thời nghỉ việc
(Ban hành kèm theo công văn số…)

_________________

STT

Họ và tên

Số lao động có mặt (đánh dấu x vào cột tương ứng)

Số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc (đánh dấu x vào cột tương ứng)

HĐLĐ không xác định

HĐLĐ xác định thời hạn

HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới

12 tháng

Đối tượng khác

(ghi cụ thể)

Tạm hoãn HĐLĐ

Nghỉ việc không hưởng lương

Nghỉ việc hưởng lương ngừng việc

Lý do khác (ghi cụ thể)

1

2

3

Tổng cộng

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 02.b

TÊN DOANH NGHIỆP

______

Số: …/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày … tháng ….năm 2020

BÁO CÁO

Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại

(thời điểm kiểm kê ngày …./…./2020)

__________

Đơn vị tính: ….

STT

Tên tài sản

Thời điểm đưa vào sử dụng

Nguyên giá tài sản

Khấu hao lũy kế đến thời điểm …./…./2020 (nếu có)

Giá tri còn lại tại

thời điểm

/…./2020

Ghi chú (nếu có)

1

2

3

….

Tổng cộng

 

Người lập biểu

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

*Ghi chú: Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ kê khai.

Mẫu số 02.c

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: …./…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

Biên bản

Kiểm kê tài sản thiệt hại do dịch bệnh Covid-19

(thời điểm kiểm kê ngày …./…/2020)

____________________

Đơn vị tính: …..

STT

Tên tài sản

Nguyên giá ban đầu

Giá trị thiệt hại

Giá trị còn lại

Nguyên nhân

(ghi rõ lý do như phải hủy bỏ, bị hư hỏng do hết thời hạn, ….)

Ghi chú (nếu có)

1

2

3

Tổng cộng

Người lập biểu

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN KHÁC(1)

(ký, ghi rõ họ tên)

 

*Ghi chú:

– (1)Đại diện cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân khác: Có thể là bên mua, bên bán, cơ quan liên quan, …. (nếu có)

– Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ kê khai.

 

Mẫu số 03

UBND QUẬN, HUYỆN …….

PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH

___________

Số: …./…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ________________________

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình xác nhận doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Tháng …. năm 2020

____________

STT

Tên doanh nghiệp

Tổng số lao động có mặt

Tổng số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc

Tạm hoãn HĐLĐ

Nghỉ việc không hưởng lương

Nghỉ việc hưởng lương ngừng việc

Lý do khác

1

2

3

Tổng cộng

 

Người lập biểu

TRƯỞNG PHÒNG

 

Mẫu số 4

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI quận/huyện ….

____________

Số: …./BC-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra
Tháng …. năm 2020

1. Kết quả:

Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh

Phát sinh trong tháng

Lũy kế

Số đơn vị

Số lao động

Số tiền tạm dừng đóng

Số đơn vị

Số lao động

Số tiền tạm dừng đóng

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Dịch vụ vận tải…

2

Lưu trú

2. Nhận xét, đánh giá:

3. Đề xuất, kiến nghị:

 

Nơi nhận:

– ….;

– ….;

– Lưu: ….

GIÁM ĐỐC

 

 

1Cột 2, phản ánh chi tiết theo từng tĩnh vực, ngành nghề hoạt động, sản xuất kinh doanh, như: vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác.

2Cột 6, ghi tổng số tiền tạm dừng đóng từ tháng đầu tạm dừng đóng đến tháng báo cáo (ví dụ: dừng đóng từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020).

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu