Dịch vụ thành lập trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn vốn nước ngoài

Dịch vụ thành lập trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có yếu tố nước ngoài. Luật LawKey tự hào cung cấp dịch vụ uy tín, trọn gói.

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có yếu tố nước ngoài

Tổng quan về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có yếu tổ nước ngoài.

Thế nào là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, văn hóa, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, kể cả cơ sở đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ được phép hoạt động tại Việt Nam thành lập.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác, đầu tư các ngành đào tạo theo quy định hiện hành trừ các ngành về an ninh, quốc phòng, chính trị và tôn giáo.

Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư trong nước và của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập cơ sở giáo dục. Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện theo quy định của Luật đầu tư.

Tên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động dưới hình thức trung tâm và được đặt tên theo quy định sau: Tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng;

Tên riêng của cơ sở không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

Thời hạn hoạt động của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.

Thủ tục thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

Căn cứ theo Điều 31 Nghị định 86/2018/NĐ-CP, Việc thành lập trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo trình tự sau đây:

Bước 1: Thực hiện thu tục đề nghị Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2:  Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Nếu nhà đầu tư chưa thành lập doanh nghiệp).

Bước 3: Thực hiện thủ tục Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

a. Điều kiện về giáo dục để cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Không đào tạo , bồi dưỡng các ngành về an ninh, quốc phòng, chính trị và tôn giáo
 • Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của Sở giáo dục và đào tạo.

b. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương; Giấy CMND, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực..;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư với thời hạn ít nhất 05 năm (Đối với dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).

c. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Điều kiện cấp phép phép hoạt động giáo dục cho Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

a. Có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b. Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục

c. Về vốn đầu tư

Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

Đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70%  giá trị đầu tư trên.

d. Về cơ sở vật chất, thiết bị

 • Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;
 • Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;
 • Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.
 • Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 05 năm

e. Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

f. Đội ngũ nhà giáo

Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

 • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài có bị giới hạn vốn góp


Dịch vụ thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn 

Đối với thủ tục này, LawKey cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và cả Dịch vụ xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho doanh nghiệp.

LawKey sẽ thực hiện các công việc sau:

Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đăng ký đầu tư

 • Tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan về đầu tư, cho khách hàng;
 • Thiết lập hồ sơ đầu tư và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài + Chấp thuận cho phép đầu tư tại Sở giáo dục đào tạo.
 • Thiết lập hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp công ty vốn nước ngoài tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Thực hiện thủ tục đề nghị giấy phép hoạt động giáo dục cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

 • Phối hợp cùng doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ cấp phép;
 • Thay mặt cho doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ, giải trình hồ sơ, xử lý hồ sơ và nhận kết quả.

Phí dịch vụ thành lập trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

Phí dịch vụ sẽ được LawKey gửi báo giá tới khách hàng theo từng trường hợp cụ thể. Phí dịch vụ chủ yếu gồm các chi phí sau:

 • Phí dịch vụ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Phí dịch vụ xin chấp thuận đầu tư
 • Phí dịch vụ xin giấy phép hoạt động giáo dục
 • Phí trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; Phí dịch thuật, công chứng/chứng thực/Hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, tài liệu; Phí thẩm định phòng cháy chữa cháy (khoảng 500 USD)….

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

40 – 60 ngày làm việc được tính kể từ ngày LawKey nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung tư vấn và báo phí dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Có vấn đề gì thắc mắc hay cần trao đổi thêm chị phản hồi lại cho LawKey theo thông tin trên Website.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu